Program Moderator:    Torsten Ekström, Svenskt Underhåll


Programinnehåll 16 mars

(Tider för programpunkterna uppdateras inom kort / Med reservation för ändringar)08.30 - 09.00 Inloggning i den digitala eventplattformen och besök i de virtuella utställarmontrarna.


09.00 - 09.30 Underhållets betydelse för framtidens produktion | Mikael Jansson, Jernbro Industrial Services
Svensk industri agerar under tuffa förhållanden på en global marknad och står ständigt inför nya utmaningar. Hög produktivitet är ett måste för att förbli konkurrenskraftig och vara fortsatt attraktiv för investerare. Här har underhållet en viktig uppgift att fylla i fråga om förbättringar av driftsäkerheten och kostnadsoptimeringar. Frågan är bara om dagens underhållsstrategier är anpassade för att bidra till detta och om de möjligheter som följer av den accelererande teknikutvecklingen kan tas tillvara? Här belyses dessa frågeställningar och det ges även exempel på hur man bör agera för att anpassa underhållet gentemot framtida krav.

09.30 - 10.00 Beställarkompetens – A och O för rätt upphandling | Roger Allen, Nodra AB
Beställarkompetens är en av de mest avgörande faktorerna för en lyckad upphandling. För att minimera de risker som finns och garanterar att rätt varor och tjänster kan köpas in, krävs det att företaget bygger upp en kompetent beställarorganisation. De viktigaste motiven till detta är att säkerställa kvalitets- och kostnadskontrollen, samt att även faktorer som tillgänglighet, säkerhet och miljö kan bekräftas i samband med upphandlingen.


10.00 - 10.10 Utdelning av EFNMS-certifikat för certifierad underhållspersonal
Certifiering är en process i vilken det fastställs om en person innehar specificerade krav på kompetens och som i så fall resulterar i utfärdandet av ett certifikat. Här sker utdelning av EFNMS certifikat i digital form för de senast certifierade underhållsledarna och underhållsteknikerna.


10.10 - 10.30 Fikapaus och nätverkande med utställarna


10.30 - 11.00 Kvalitetssäkrat underhåll | Lars Uddén, GKN Aerospace
Redan vid upphandlingen är det möjligt att kvalitetssäkra underhållet genom att arbeta med EEM, Early Equipment Management, och tekniska kravspecifikationer. Genom att sedan se till att rätt underhåll sker på rätt sätt med rätt resurser kan rätt resultat uppnås. Därigenom ökar förutsättningarna att kunna säkerställa ställda krav på driftsäkerheten. Här presenteras hur denna kvalitetssäkring av underhållet kan ske i praktiken.

11.00 - 11.30 Effekter av ett gemensamt förebyggande underhåll | Henning Ekström, BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs har tagit fram ett koncerngemensamt arbetssätt kring förebyggande underhåll. Målet är att ta fram en modell som stödjer koncernens strävan att uppnå ett underhåll i världsklass som kännetecknas av hög driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. I arbetet ingår en grundläggande komponentanalysen som utförligt beskriver vilken typ av underhåll som ska användas för respektive komponent


11.30 - 12.00 Säkert underhåll i praktiken | Johan Nordlander, Stockholm Exergi
Budskapet ”vi jobbar säkert eller inte alls” genomsyrar hela verksamheten på Stockholm Exergi. Det syftar till att all personal ska agera rätt och arbeta på ett säkert sätt samt se till att de arbetssätt och metoder som finns används i praktiken. Här ges exempel på hur man genomför riskanalyser, hanterar system för riskhantering, arbetar med bryt och lås och utför löpande Safety Walks samt följer upp säkerhetsarbetet med ett Safety Index.


12.00 - 13.00 Lunchpaus och tid för att nätverka med utställarna


13.00 - 13.30 Digital informationshantering | Martin Hjärtström, Kaunis Iron
Ett effektiv strategi för outsourcing är att ge samarbetspartners tillgång till företagets systemlösning via processplattformen Novacura Flow. Detta medför att alla parter blir mer aktiva i arbetet med att effektivisera processerna inom både underhåll och produktion. Konfigureringen sker så att anläggningsägaren får rätt informationen, med rätt kvalitet, i rätt tid och på rätt plats. Här beskrivs hur detta ger ökad nytta för både leverantör och kund.

13.30 - 14.00 Förebyggande underhåll på distans | Elin Löfvendahl, ABB Industrial Automation

Tack vare den industriella digitaliseringen, med bland annat IIoT, cybersäkra fjärruppkopplingar och Augmented Reality, kan underhåll genomföras på distans. Genom att koppla upp och övervaka processer kan analyser, uppdateringar och underhållsplanering ske utan att vara fysiskt på plats, med support from experter världen över . Här presenteras hur detta praktiskt går till, vilket mervärde det ger och hur man bäst kommer igång.

14.00 - 14.20 Fikapaus och nätverkande med utställarna

14.20 - 14.50 Ny teknik för tillståndskontroll och felsökning | Patrik Larsson, Uddeholm
Den snabba utvecklingen av optiskmätning öppnar helt nya möjligheter, så också för tillståndskontroll och felsökning på maskiner. Ett exempel är att nyttja höghastighetsvideo med förstärkning. IRIS-M är ett verktyg som ger helt nya ögon på vid felsökning och orsaksanalyser.Varje pixel som fångas in med den högupplösta kameran blir en vibrationssensor och systemet skapar därmed miljontals mätpunkter på ett ögonblick. Rörelserna förstärks till nivåer som gör det möjligt att visualisera med blotta ögat. Här presenteras hur detta kraftfulla felsökningsverktyg passar i en enorm flora av applikationer.

14.50 - 15.20 Den digitala tvillingen flyttar in | Mats Dunmar, Skanska
Graden av digitalisering och IT i våra fastigheter ökar, både avseende den verksamhet som sker i fastigheten och fastigheten i sig. Virtuella Göteborg är ett pågående projekt där fastigheter, infrastruktur, fordon och människor kopplas upp. Allt fler fastigheter får en digital tvilling, där underhållet styrs via en digital modell. Underhållsplanen är kopplad online till fastigheten och alla objekt är sök- och nåbara, vilket underlättar underhållet avsevärt.

15.20 - 15.50 AI för optimering av underhållet | Mikael Ankerfors, AFRY
Industriell digitalisering ökar möjligheterna att effektivisera produktionen. Användning av ny teknik som exempelvis machine learning i kombination med smarta sensorer gör det möjligt att skapa bra beslutsunderlag, optimera underhållsplaner och utveckla nya arbetssätt. Den nya tekniken kommer att underlätta underhållsarbetet väsentligt och även kunna attrahera en ny generations tekniker och ingenjörer.