Program 


Programinnehåll onsdag 17 novemberModerator: Elin Löfvendahl, ABB

11:30 Registrering inklusive lättare lunch och/eller kaffe

12:15 Paneldiskussion med utställarna

12:30 Driftsäkerhet – Vägen till ökad konkurrenskraft
Kraven på ökad driftsäkerhet inom svenskt näringsliv kommer att kräva en förbättrad
samverkan inom produktionsprocessen. Detta kommer att påverka dagens arbetssätt,
kompetenser och processer. För att ligga i framkant krävs forskning och utveckling samt ökad andel ny teknik och rätt kompetenser inom produktionen, vilket ökar möjligheten att förbättra driftsäkerheten och därmed konkurrenskraften.
Cecilia Warrol, Programchef Produktion2030, Teknikföretagen.

13:15 Att skapa förändring i underhållsverksamheten
Genom ett målstyrt arbete kopplas den övergripande strategiska utvecklingen samman med det dagliga arbetet. Viktiga framgångsfaktorer i arbetet är ledarskap och ständiga förbättringar, vilket resulterar i en integrerande arbetsmiljö och ökad tillgänglighet samtidigt som underhållskostnaden minskar. Här presenteras hur detta sker i praktiken och vilken effekt det ger.
Fredrik Blomkvist, Underhållschef, AstraZeneca

14:00 Kaffe med kaka och mingel i utställningsområdet

14:45 Standardiserade arbetssätt inom underhåll
Ett framgångsrikt sätt att effektivisera och kvalitetssäkra underhållet är att skapa standardiserade arbetssätt genom att använda de olika standarder som finns inom
området. Även kommunikationen inom verksamheten förbättras om alla använder samma terminologi. Här presenteras hur standarder har tillämpats i praktiken och vilken effekt det har gett.
Torgny Backlund, Senior Business & Development, Fortum

15:30 Tänk efter före! - Säkert underhåll i praktiken
Många av de problem som kan uppstå vid underhållsarbete undviks i ett tidigt skede genom att tänka efter före. Arbetet blir säkrare när det finns ett säkerhetsmedvetande, en tydlig ansvarsfördelning, klara riktlinjer och olika system för riskbedömningar på arbetsplatsen. Här ges exempel på hur ett förebyggande säkerhetsarbete sker genom övningar, undersökningar och riskbedömningar.
Jonas Hörnfeldt, vd, Dematek

16:15 Förstå dina data!
Öka digitaliseringens nytta genom att använda ditt viktigaste sinne – synen! Att med
hjälp av visualisering se mönster i dina data gör att ni kan skapa nya och effektivare
arbetssätt. Digitalisering ska inte vara målet utan ett medel för att fatta bättre beslut.
Nyckeln till framgång är att medvetandegöra data, information och kunskap avseende insamling, beslutsfattande och att kunna kommunicera informationen.
Johan Lundell, Ägare och konsult, Nodd

17:00 Förfriskning med tilltugg och mingel i utställningsområdet

19:00 Gemensam middag inklusive certifikatsutdelningPrograminnehåll torsdag 18 november

Moderator: Elin Löfvendahl, ABB

08:30 Kaffe och mingel i utställningsområdet

09:00 Människan i digitaliseringens era
För att nå framgång med digitaliseringen så räcker inte enbart med tekniken, utan även processer och människor måste involveras för att nå ett långsiktigt och hållbart värde i verksamheten. Digitaliseringen kräver förändrade arbetssätt och en ökad kompetens för att nå bästa effekt. Människan kommer att bli påverkad, både positivt och negativt, och frågan är hur vi kan förbereda oss på bästa sätt.
Sandra Mattsson, Forskare, RISE

09:45 Samverkande förhållningssätt för att skapa framtidens fabriker
Samverkan och samarbete i olika former har alltid varit viktigt för att utvecklas. Med de snabba förändringar vid digitalisering och införande av ny teknik som vi står inför nu blir det ännu viktigare, men tack vare den nya tekniken kan vi också samverka på nya, enklare sätt. För att organisationerna ska lära sig använda och hantera ny teknik och för att fatta bättre beslut snabbare behövs samverkan i att bygga upp rätt kompetens. Det låter så enkelt och självklart men är inte alltid det. Här presenteras exempel och lärdomar från samverkan i olika former.
Lars Berglund, Maintenance Specialist, Volvo Construction Equipment

10:30 Kaffe med smörgås och mingel i utställningsområdet

11:00 Datadrivet underhåll
Ett datadrivet underhåll är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig i framtiden.
Genom att skapa ett bra underlag för den framtida utvecklingen blir det lättare att fatta rätt beslut. Den som är bäst på att samla in data, omvandla den till relevant information och agera utifrån denna, kommer att vara framtidens vinnare. Första steget är att skapa en grundläggande förståelse för tekniken samt när, var och hur den ska tillämpas.
Adam Lundström, Industridoktorand, SCA

11:45 Smart Maintenance implementering
För att lyckas med Smart Maintenance är det viktigt att utveckla tydliga strategier för
dess implementering och utnyttja underhållsorganisationens fulla potential att bidra
till en konkurrenskraftig verksamhet. Här presenteras viktiga beståndsdelar som
påverkar hur väl företag lyckas med den organisatoriska innovation inom underhåll
som behövs för en digitaliserad industri.
Camilla Lundgren, Doktorand, Chalmers Tekniska Högskola

12:30 Konferensen avslutas med en lättare lunch